Gửi qua Ym!Add this to Google Bookmarks
Báo cáo Môi trường Quốc gia 2011 – Chất thải rắn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (4147)
10/08/2012 11:30:00 SA
Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về các vấn đề liên quan đến chất thải rắn ở Việt Nam trong thời gian qua, xu thế phát triển và những thách thức, đề ra những giải pháp và khuyến nghị nhằm khắc phục và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất thải rắn trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi truờng đã lựa chọn chủ dề “Chất thải rắn” cho Báo cáo môi truờng quốc gia 2011.

Với mục đích đưa ra những đánh giá tổng thể và toàn diện về các vấn đề liên quan đến chất thải rắn ở Việt Nam trong thời gian qua, xu thế phát triển và những thách thức, đề ra những giải pháp và khuyến nghị nhằm khắc phục và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất thải rắn trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi truờng đã lựa chọn chủ dề “Chất thải rắn” cho Báo cáo môi truờng quốc gia 2011.
 
Báo cáo được xây dựng với sự tham gia đóng góp của các bộ, ngành và dịa phương trong cả nuớc, các cán bộ quản lý, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực chất thải rắn, và đặc biệt là sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Cơ quan Phát triển Quốc tế Ðan Mạch (DANIDA). Báo cáo môi truờng quốc gia 2011 - Chất thải rắn sẽ không chỉ là một trong những công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiệu quả và bền vững mà còn là tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo của các cơ quan, tổ chức giáo dục, nghiên cứu khoa học và của cả cộng đồng.
Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai)

Các tin khác

12345678910...
 Thư viện ảnh
 
 Bản đồ rủi ro thiên tai
 

 Thời tiết
 

 Lượt truy cập :1123154  
 Online : 26